Biljartvereniging Onder de Toorn speelt de thuiswedstrijden vanaf 21 februari bij de Harmonie te Winschoten.

Adres Burgemeester Schönfeldsingel 37a Winschoten. .

Vereniging Olle Keus nu op nieuwe lokatie: Jacobbruggemalaan 118 te Veendam. 

 

Er is een Tab Downloads aangemaakt in de bovenbalk, hierin zijn eventueel benodigde formulieren te down loaden.

Het nieuw te gebruiken wedstrijdformulier 2021 2022 welke gebruikt moet worden, is die via de TAB Downloads via de link te downloaden.

Formulier links onderin te openen en op te slaan. Alleen deze nieuwe versie mag nog gebruikt worden, oudere exemplaren verwijderen

 

Bij Tab Organisatie Spelregels is toegevoegd: 

Kledingeisen binnen wedstrijden van DBGD/KNBB

  

 

Nieuw is een Tab Fotogalerij, mocht u foto's hebben die te maken hebben met OBV aktiviteiten, stuur ze maar, ik wil ze graag gaan plaatsen. 

 

Info van teamleidersoverleg, onder Tab Competitie Competitie afspraken en onder Tab PK's Afspraken PK's.

Lees dit a.u.b goed door want er zijn weer wat wijzigingen/aanpassingen. 

 

Wil elke club bij het opgeven van nieuwe leden niet vergeten bij hun gegevens ook hun telefoonnummer en E-mail adres door te geven,

mocht men geen E-mail adres hebben dan maar een E-mail adres van een familielid of een kennis, zonder tel.nr. en E-mail adres 

kunnen ze niet aangemeld worden, dan worden ze door de KNBB geweigerd.  Aanmelden moet via het AVG aanmeldingsformulier.

 

Het is aan alle verenigingen om overlijdens van DBGD leden zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven zodat we vanaf nu 2021 dit steeds zo direct op de site kunnen vermelden 

 

Alle wijzigingen van leden;  adres, e-mail, tel. etc. steeds zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris:

 

Notulen algemene ledenvergadering BDGD 2021 

 

Donderdag 24-6-2021 in het Jacob Bruggema Centrum.

 

Aanwezig: Volgens presentielijst 36 Leden.

Bericht van verhindering : B.Boschma  J. Koetje.

 

Agenda :

  1. De voorzitter heet allen welkom met een extra woord van welkom voor ons erelid Bernard Haveman. Vervolgens verzoekt hij de aanwezigen, voor zover mogelijk, te gaan staan om

de overleden leden te herdenken, dat is: H.Heller Lid van de Spont en BCV

  1. Vaststellen agenda : Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
  2. Ingekomen stukken en mededelingen : Geen bijzonderheden.
  3. Notulen jaarvergadering 20-8-2020 : Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
  4. Jaarverslag secretaris : Geen op- of aanmerkingen.
  5. Verslag kascommissie : de heren L.Smid en W. Bakker hebben de kas gecontroleerd. De heer L.Smid brengt verslag uit en deelt mede dat de kas door de kascommissie goed gekeurd word                                                                                                                                                                                    en spreekt een woord van dank uit aan de penningmeester. En vraagt de vergadering om het bestuur Decharge te verlenen. Dit wordt onder applaus door de vergadering bekrachtigd.
  6. Benoeming kascommissie : Deze zal volgend jaar bestaan uit de heren : L Smid (valt weer af omdat deze later voorzitter word) W Bakker en T Olsthoorn. Reserve is J.Geerts.
  7. Vaststellen jaarverslag penningmeester :                                                                         

a.       Financieël overzicht 2019/2020 : vraag T van der Zwaag waarvoor is er een potje reserveringen is toegelicht door de penningmeester.

b.      Begroting 2020/2021 : vraag van de hr.Kielman zijn er verhogingen dit jaar Antwoord : Nee

Vraag van Jan Meems : geeft de bond nog Korting : Antwoord weten we nog niet.

c     Balans per 30-5-2020 : Geen op- of aanmerkingen.

       De voorzitter bedankt, namens de vergadering, de penningmeester

       9   Pauze

      10      Vaststelling contributie 2021/2022 :

                 Inschrijvingen PK gratis

                 Inschrijvingen Teams gratis

Contributie € 2.50 korting : Dit alleen voor leden die ook ingeschreven hadden voor                   seizoen  2020/2021.

11     Informatie i.v.m. corona maatregelen : deze gaan hopelijk snel helemaal van de baan,   maar we blijven zolang het aangeraden wordt de regels volgen, deze zijn op dit moment

          Gezondheid verklaring in vullen deze bestaat uit de vraag ben u gezond Ja/Nee het houden van de minimale 1,5 meter

Er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van mondkapjes tijden het spelen.

12             Jaarverslag competitieleider en mededelingen competitie/beker 2021/2022: de heer W. Jekel      geeft even mondeling aan dat alles stil gelegen heeft het afgelopen jaar.

                 Er komt een nieuw wedstrijd formulier op de site

A.    Eerenstein wordt de nieuwe wedstrijdleider.

 13             Dit word gelijk met 12 behandeld:

Alles wat eventueel gespeeld is aan PK wedstrijden in 2020 komt geheel te vervallen.

 H de Vries vraagt of de competitie weer gewoon verspreid kan worden, hier zijn veel voorstanders van maar ook tegenstanders en het besluit wordt na een stemming onder de aanwezigen genomen                                                                                                                                                                         en DIT jaar gaan we door de onzekerheid van de corona nog niet verspreiden iedereen blijft dus zo vaak mogelijk op zijn eigen locatie biljarten.

Hr. Lanting doet de mededing dat er bij de Spont maar twee tafels gebruikt kunnen worden om de 1,5 meter te garanderen

 

 

 14                   Bestuursverkiezing: Aftredend zijn Piet Wollerich (niet herkiesbaar) en 

Wim Jekel (niet herkiesbaar). Ook de penningmeester Klaas Siepel treed af en steld zich niet beschikbaar

Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor om Willem van Beek te benoemen.

                          Met een kleine aandenken en een bos bloemen worden de heren die aftreden bedankt door het overige bestuur en de vergadering.

W.van Beek treed toe tot het bestuur als PK wedstrijdleider.

 De Hr L.Smid word voorzitter.

Dit word met applaus goed gekeurd door de vergadering.

 Er moet nog wel een penningmeester komen daarvoor gaat er naar alle leden nog een oproep uit.

 

15              De naamswijziging is helemaal afgehandeld                      

      16              Rondvraag:

De Hr. W.Bakker vraagt of de site eens nagekeken kan worden op  dingen die verouderd zijn.

De penningmeester benadrukt dat de vergoeding voor het organiseren van PK wedstrijden zelf door de clubs gedaan moet worden.

En er is een nieuw email adres voor de penningmeester deze gaat ook naar de nieuwe penningmeester.

Dit is pmdbgd13053@gmail.com.

De voorzitter bedankt de vergadering en sluit deze om 15.45